ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


44

datum uitg.


23-NOV-2007


Gereformeerd zijn in de Kanaalstreek - N. Kemps-Stam
Drie kerken vinden elkaar


Vorige week kon u in de Kerkbode lezen hoe de samenwerking tussen twee kleine kerken uit verschillende kerkverbanden in Sneek tot een federatie leidde. Een mooi voorbeeld van het zoeken naar eenheid. Vandaag richten we de blik op Stadskanaal, waar drie kerkverbanden afwisselend met elkaar samenwerken. In dit dorp is naast de Chr. Geref. Kerk ook de Hervormde Kerk een gesprekspartner van de Gereformeerde Kerk (v). Wanneer ze gezamenlijk ontmoetingsdiensten houden, zijn ze een licht op een berg voor de overige Knoalsters.De Hervormde gemeente aan de Oosterkade bestaat al sinds 20 november 1862. In november 2005 staat de kerk plotseling in het nieuws. Misschien herinnert u zich nog dit berichtje uit de krant:

schuine tekst in raster

De Hervormde Kerk van Stadskanaal heeft na ruim zestig jaar zijn kerkklok terug gevonden. De in 1863 gesmede klok werd in 1944 meegenomen naar Duitsland om te worden omgesmolten. Een Duitse historicus vond hem echter recent terug in de katholieke kerk van het Duitse Neuscharrel, 50 kilometer van Stadskanaal. De predikant van de Hervormde Kerk gaat deze week naar Duitsland om de klok terug te vragen.

Achteraf bleek dat de klok niet van de Oosterkadekerk afkomstig was en werd niet teruggegeven.

Jarenlange samenwerking

De Hervormde Kerk is momenteel vacant. Het is geen Geref. Bondskerk, maar de predikanten waren wel lid van de Geref Bond. Met de Christelijke Gereformeerde Kerk is al jaren contact. Dhr. Jan Wubs van de OKK vertelt daarover: “Omdat veel leden van de CGK en de Oosterkadekerk familiebanden hebben en zitting hadden in een van de kerkenraden, is gesproken over de diensten op 2de Paasdag, 2de Pinksterdag en 2de Kerstdag. Men kwam tot de conclusie dat de diensten op bovengenoemde tweede feestdagen matig bezocht werden. De kerkenraden hebben toen in overleg met de gemeenten besloten om tot een gezamenlijke dienst op de tweede feestdag over te gaan. Deze wordt om en om gehouden. De predikant van de gastkerk verzorgd de liturgie en de predikant van de andere kerk de meditatie. In deze diensten wordt veel gezongen en het kerkkoor van de gastkerk verleent medewerking.”
Vier jaar geleden is de band nog nauwer aangetrokken. “Sinds vier jaar hebben wij de in zomervakantie zes à zeven weken gezamenlijke diensten”, vertelt Wubs. “In drie of vier zondagen gaat de predikant van de CGK in beide diensten voor en in drie of vier zondagen de predikant van de OKK. De diensten worden om en om gehouden, d.w.z. de morgendienst in de OKK en de avonddienst in Het Lichtbaken (CGK). De week daarop is het andersom. Het uiteindelijke doel is om tot meer samenwerking op allerlei kerkelijke niveaus te komen.”

Omdat de CGK en de GKv elkaar sinds 2001 erkennen, heeft de OKK ook met de GKv te maken. Maar er is wel een duidelijk verschil in het soort contact merkbaar. “De leden van de Oosterkadekerk en Het Lichtbaken ervaren dat er een zekere eenheid te bespeuren is”, aldus Wubs. “De eenheid met de Kandelaarkerk (GKv) is op dit moment nog niet zo erg te merken.” Mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen, zijn er wel. Zo heeft de Hervormde gemeente een zangkoor en worden er allerlei acties gehouden, zoals een rommelmarkt en een krentenbollenactie. “De acties enz. blijven niet beperkt tot de eigen gemeente en ook leden van andere kerken zijn welkom bij ‘Jubilate’, ons kerkkoor”, zegt Wubs.

Driehoeksverhouding

De GKv in Stadskanaal heeft twee predikantsplaatsen, die ingenomen worden door ds. J. v.d. Wal en ds. K.P.A. Moedt. De eerste staat er sinds febr. 2005 en de laatste sinds sept. 2006. Helaas vertrokken vlak daarna de collega’s van de CGK en de OKK. Een vervelende ontwikkeling in een situatie van samenwerking. Het levert bijvoorbeeld extra preekbeurten op. “In de praktijk is dat wel zo, omdat de diensten voor kinderen op bid- en dankdag normaal door ds. Verhage en een van ons beiden gedaan werd. Nu vult een van ons tweeën die dienst in”, zegt Jitse v.d. Wal. “Dat geldt ook voor de gezamenlijke avonddiensten op die dagen en op feestdagen als Hemelvaart en Goede Vrijdag. Met de OKK hebben we geen diensten samen, dus dat is anders. Wel zijn er 55+ bijeenkomsten in de tijd voor Pasen en voor Kerst. Ook daarin worden normaal de taken verdeeld over meerdere schouders; nu komt het bij ons beiden terecht.
Daarnaast mis ik deze vertrokken collega’s duidelijk: de contacten met zowel ds. Jaap Verhage als ds. Joan Tanghé zijn erg stimulerend geweest. Je bouwt relaties met elkaar op die nu weggevallen zijn.”

De samenwerking met de CGK is anders van aard dan die met de OKK. “Dat heeft te maken met de geschiedenis van samenwerking”, legt v.d. Wal uit. “Het is al weer een hele tijd terug, dat de CGK en GKV in gesprek geraakt zijn; dat heeft geleid tot herkenning en erkenning van elkaar als gemeenten van Jezus Christus. Van daaruit zijn allerlei vormen van samenwerking gegroeid. Doordat de CGK nog veel langer contacten heeft met de Hervormde gemeente is er op een zeker moment een driehoeksverhouding ontstaan; toch wordt daarin rekening gehouden met de historisch gegroeide situatie en dat is goed.”

Met de CGK vinden gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen plaats en leest men elkaars kerkblad. “Allebei is belangrijk, maar het eerste geeft het echte contact van hart tot hart”, vindt v.d. Wal. “Samen doorpraten over wat de gemeenten bezighoudt om elkaar beter te leren kennen. Ook kun je elkaar ondersteunen in bepaalde processen, zoals groeien naar meer geestelijk leidinggeven.”
Het zijn vooral de plaatselijke kerken zelf die het samenwerkingsproces in gang zetten. Gemeenteleden lijken er makkelijker mee om te gaan dan synodes.
“Jazeker, al zijn er altijd gemeenteleden voor wie het niet zo nodig hoeft. Toch is het grootste deel blij met de contacten. Er is een gebedsgroep met deelname uit alle gemeenten; er zijn bijbelstudie-aktiviteiten over kerkmuren heen. Zeker ook de dienst op Goede Vrijdag 2007 waarin we voor het eerst samen met de CGK het bevrijdingsfeest van Jezus Christus hebben gevierd, heeft indruk op ons geloofsleven gemaakt.”

Samen passen de gemeentes niet in één kerkgebouw. Is de eenheid dan wel voelbaar voor een individueel kerklid? Wubs wijst op de gezamenlijke diensten en bijeenkomst die er plaatsvinden. “Bijvoorbeeld de herdenking van de kerkhervorming op 31 oktober jl. En bij de gezamenlijke Paas- en Kerstmiddag voor de oudere gemeenteleden.”
V.d. Wal durft verder te kijken dan de huidige situatie. “Het zal zo zijn dat voor direct betrokkenen zoals predikanten en moderamenleden het meer beleefd wordt dan door individuele gemeenteleden. Toch kunnen zij op diverse manieren het wel ervaren, wanneer ze deelnemen aan de activiteiten en gezamenlijke kerkdiensten die er zijn. Met de CGK is het meer voelbaar dan met de OKK. Gezamenlijke diensten met de CGK worden altijd in ons kerkgebouw gehouden in verband met de grootte; dat gaat prima. Zelf droom ik wel eens van een nieuw kerkelijk centrum in Stadskanaal van alle drie kerken samen; maar dat is een lange termijn verhaal”, is de reactie van Jitse v.d. Wal.

Die droom kan alleen verwezenlijkt worden als er geen grote verschillen meer in de weg staan. “Er wordt niet zondermeer op de verschillen in opvatting heen gestapt”, zegt Wubs. “Er wordt wel degelijke met elkaar gesproken over wat ons scheidt, maar vooral over wat ons bindt. We komen langzamerhand toch steeds nader tot elkaar.”
Ook V.d. Wal ziet vooralsnog geen onoverkomelijke barrières. “De drie kerken hebben een eigen geschiedenis en een eigen setting in het eigen kerkverband. De OKK neemt in de PKN een duidelijke plek in als echt christelijke gemeente die gereformeerd wil zijn. Dat is helder in hun beleidsplan. Op echt grote verschillen ben ik nog niet gestuit. Natuurlijk is je invalshoek wel verschillend, maar wanneer je elkaar op bijbelse basis kunt bereiken, ben je een heel eind samen op weg. En dat gevoel heb ik overduidelijk in alles wat we samen doen.”

Uitstraling

Naast de gezamenlijke diensten die afwisselend plaatsvinden, worden er vijf ontmoetingsdiensten per jaar georganiseerd. Voor deze evangelisatiediensten wordt een grote locatie uitgezocht, zoals het Pagecentrum. De diensten worden goed bezocht. Is er voorkeur voor deze diensten?
“Het mooie van samenwerking is en-en. Niet één vorm heeft de voorkeur”, reageert V.d. Wal. “Alles wat we tot nu toe samen doen, heeft een eigen plek in het samenleven met elkaar: van Reformatie-samenkomst op 31 oktober jl. tot de 55+ bijeenkomsten. Van diensten samen met de CGK tot de ontmoetingsdiensten. Elkaar ontmoeten en samen Jezus Christus ontdekken en uitstralen is van grote waarde voor groei naar elkaar. Door de ontmoetingsdiensten zijn er wel wat contacten gelegd met buitenkerkelijken. Hoe we daar biddend en werkend meer in kunnen groeien, daar wordt over nagedacht. Voor evangelisatie is de relatie met een ander heel belangrijk, dáár dient in geïnvesteerd te worden.”

Voor de besprekingen is de grootte van de drie gemeentes geen belemmering. Er is dan ook een ‘denktank’ werkzaam, waarin afgevaardigden van elke kerk brainstormen over hoe de samenwerking nog beter vorm kan krijgen. Het enige dat tegen zou kunnen werken, is de ruimte die de kerkgebouwen te bieden hebben. “Het is wel eens lastig, dat gezamenlijke diensten met de CGK niet in hun gebouw gehouden kunnen worden”, vindt Van der Wal. “Toch heb ik niet het idee, dat dit eenheid blokkeert. Dat mag in mijn beleving nooit bepalend zijn, want we willen gemeenten van Jezus Christus zijn. Het stimuleren van het groeiproces doe je door bijbels de opdracht tot eenheid voor ogen te houden. Door via de ‘denktank’ met afgevaardigden van de drie kerken dat proces te blijven aanjagen.”

In Stadskanaal treffen we dus een bijzondere situatie aan. De Hervormde Kerk die samenwerkt met de Christelijke Kerk, die op haar beurt de vrijgemaakte kerk erkend heeft. Gedrieën zijn ze ook om tafel gaan zitten, wat geleid heeft tot diensten waar iedereen welkom is. Welke betekenis hecht je als kerk aan de samenwerking? De mening van Wubs is kort, maar krachtig : “Wij zijn van mening dat de rechtzinnige kerken elkaar in de toekomst hard nodig hebben.” Jitse van der Wal kijkt ook over de eigen kerkgrenzen heen. “Er zal een deel zijn die zich er niet druk om maakt; voor een groot deel is de samenwerking in Stadskanaal erg waardevol. Zelf ervaren mijn collega Klaas Moedt en ik dat ook: beide kennen we deze intensieve contacten niet uit andere gemeenten waar we gewerkt hebben. Het is erg verrijkend om samen gereformeerd te zijn in de Kanaalstreek. Het heeft ook uitstraling naar de samenleving, omdat mensen wel zien dat wij samen achter Jezus aan willen gaan.”

Nelleke Kemps-Stam